خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس باور نمی‌کنم اسکوچیچ گفته باشد بازی تدارکاتی نمی‌خواهد؛ از پای تخته صعود نمی‌کنیم
پنجعلی: پرسپولیسی‌ها چشم بسته همدیگر را پیدا می‌کنند