خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس چه کسی پنالتی خراب نکرده؟ الدعایه برایم غول شده بود و دروازه کوچک!
پنجعلی: رفت‌وآمدها در پرسپولیس اجتناب ناپذیر است