خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس رمضانی و عبدی را راحت بگذاریم
پنجعلی: باید از تجربیات سید جلال در فینال آسیا استفاده کنند