خانه اخبار در فوتبال ما با دروغ و سندسازی کار‌ها پیش می‌رود 
پنجعلی:پرسپولیس از تمام تیم‌های ایران برتر است