خانه پرسپولیس مهلت یکماهه برای فرار از جرایم ترسناک
پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته شد