خانه پرسپولیس رقیبان پرسپولیس از اتهام زنی‌های واهی، به ارائه پیشنهاد به برانکو ایوانکوویچ رسیده اند
… پس مهندسی نبود؟!