خانه لیگ برترسپاهان پزشک سپاهان: نورافکن در تمرینات سپاهان حضور نداشت