خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس برای پرسپولیس بودجه مشخصی تعیین کنید
پروین: هرکسی هم جای رسول پناه باشد آش همین آش و کاسه همین کاسه است