خانه پرسپولیس با پرداخت مطالبات ۱۱۵ هزار یورویی؛
 پرونده شکایت مارکو بسته شد