خانه پرسپولیس مروری بر عملکرد پرسپولیس در نقلوانتقالات
پرونده، عجیب بسته شد