خانه پرسپولیس پرسپولیس ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان
سه امتیاز بارانی برای جام پنجم +گزارش تصویری