خانه پرسپولیس پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
سه امتیاز بارانی برای جام پنجم +گزارش تصویری