خانه پرسپولیس پرسپولیس ۲ (۱) - (۴) ۲ استقلال
برد تقدیمی!