خانه پرسپولیس فیفا مدارک برانکو را تایید کرد
پرسپولیس یک گام دیگر به محرومیت نزدیک تر شد