خانه اخبار پرسپولیس و ناکامی در جذب مهاجمان خارجی خطردرکمین است