خانه پرسپولیس جزییاتی تکان‌دهنده از بدهی‌های سنگین باشگاه که تا اسفند باید پرداخت شود
پرسپولیس و معضلی به نام «قرض»