خانه پرسپولیس سرخپوشان و ابهامات پنجره بسته؛ از پرونده‌هایی که دوباره رونمایی شدند تا سرازیر کردن تمامی طلبکاران به‌سوی باشگاه
پرسپولیس مدیر نمی‌خواهد، رابین هود می‌خواهد