خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلهر: فینال آسیا برای فوتبال ایران خیلی اهمیت دارد
پرسپولیس شایستگی قهرمانی را دارد