خانه اخبار پرسپولیس به شکایت سرمربی سابقش ایراد وارد کرده است / نقص مدارک برانکو