خانه اخبار پرسپولیس به دنبال معتمدین برانکو برای مذاکره مستقیم؛ شروط سخت