خانه پرسپولیس یادگاری که در این گنبد دوار بماند
پرسپولیس باز هم در معرض خطر بسته شدن پنجره