خانه اخبار پرسپولیس بازنده گام اول و موفق در ادامه راه ///باختیم اما طلسم را می شکنیم