خانه پرسپولیس شکست به الهلال، پلی به سوی پیروزی
پرسپولیس بار دیگر درس «بزرگی کردن» داد