خانه پرسپولیس پرسپولیس ایران ۲ - ۱ گوای هند
ایران و آسیا؛ پرسپولیس فقط در صدر می نشیند