خانه پرسپولیس پرسپولیس ایران ۰ - ۱ الدوحیل قطر
شکستی حاصل خوش خدمتی AFC به قطری ها