خانه پرسپولیس پرسپولیس ایران ۱ - ۰ التعاون عربستان
” ۴” امتیاز آسیایی شد