خانه پرسپولیس صدرنشین ،الریان را گلباران و مقتدرانه صعود کرد
پرسپولیس از جلد خود خارج نشد