خانه پرسپولیس به بهانه درخشش این روزهای لک از سنگری که ستاره های زیادی را به خود دیده است
پرسپولیس آشیانه عقاب ها