خانه پرسپولیس از شرق تا غرب، از کوالالامپور تا واشنگتن، از خودی تا غیرخودی، از کنفدراسیون تا خزانه‌داری آمریکا از مجلس ایران تا کنگره یو‌اِس‌آ
پرسپولیس هدف تیرهایی از سراسر دنیا