خانه لیگ برترشهر خودرو پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای باز شدن پنجره