خانه پرسپولیس بیرانوند: این رکورد متعلق به ایران است
پرتاب سحر آمیزی که گینسی شد