خانه اخبار پخش مسابقه ایران و کامبوج در سینما مجوز گرفت