خانه پرسپولیس محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقالاتی لغو شد 
پایان التهاب