خانه پرسپولیس نگاهی به عملکرد آسیایی خریدهای سرخ‌ها؛
پاکدل و ابراهیمی در انتظار اولین بازی در آسیا