خانه پرسپولیس مشکل زیاد داریم اما انگیزه ما بیشتر است
پاکدل: هدف ما با پرسپولیس قهرمانی در آسیاست