خانه پرسپولیس مدیریت بجنبد و العربی دندان گردی نکند و ترابی بهترین تصمیم را بگیرد؛
پالس مثبت