خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی پاسخ کوبنده اسکوچیچ به منتقدانش با تاریخ‌سازی در منامه