خانه اخبار پاسخ سيد جلال به ادعاي منصوريان؛ نفت را انتخاب كردم تا استقلالي نشوم