خانه پرسپولیس چرا مصاحبه کنار زمین گل محمدی در سایت باشگاه پوشش داده نشد؟
پاسخ به یک ابهام مهم