خانه اخبار اسکوچیچ خودش خواسته آنجا بنشیند، اما شأن فوتبال ایران چه می‌شود؟