خانه پرسپولیس پرسپولیس تنها، در آستانه فصلی سرد
و قهرمانی که از ستاره خالی می‌شود