خانه پرسپولیس خطری که پرسپولیس را هم از کرواسی تهدید می کند، هم از قطر
… و حالا بشار