خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشاهین بوشهر ویسی: نه زمین تمرین داریم، نه رختکن! / پرسپولیسی‌ها بوشهر بیایند برای تمرین باید زیر درخت لباس عوض کنند