خانه لیگ برترپیکان ویسی: بعد از بازی با پارس یا سکته می‌کنیم یا سرپا می‌ایستیم