خانه منهای پرسپولیسلیگ برترپیکان ویسی: اسکوچیچ به ما بی احترامی کرد