خانه پرسپولیس ١١٠ هزار یورو تا بسته شدن پرونده
وکیل برانکو دریافت ٨۵ هزار یورو دیگر را تایید کرد