خانه پرسپولیس تقابل حذفی با مس نوین در کرمان؛
وقت استراحت به باتجربه‌های پرسپولیس رسید؟