خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلانی: همه هواداران و پیشکسوتان پشت یحیی هستند
وقتی کریمی و کیا آمده اند کسی نباید داوطلب شود