خانه پرسپولیس عدالتم آرزوست
وقتی نگارش و روخوانی فدراسیون‌نشین‌ها ضعیف است