خانه استقلال حرف برای گفتن بسیار است آقای مجیدی
وقتی مجوز داری درباره وزیر با این ادبیات صحبت کنی