خانه پرسپولیس داستان همیشگی غر زدن با اسم رمز پرسپولیس
وقتی در زمین فوتبال حرفی برای گفتن نیست